کیک عروسی

تشریفات عروسی نوبل با همکاری معروفترین قنادی های سطح شهر تهران میکوشد تا بهترین کیفیت را ارائه دهد. دیزاین نوع کیک بصورت انتخابی و با ارائه ژورنال می باشد.