پذیرایی از میهمانان

مهمترین بخش در کترینگ عروسی شیوه پذیرایی میباشد که میهمانداران تحصیل کرده تشریفات نوبل با یونیفرم های متحد ، آن را در بالاترین سطح ارائه مینمایند.